วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 3Ns ไปสู่การปฏิบัติ ศธ.ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ๓ คณะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3Ns ซึ่งได้มีการดำเนินงาน ดังนี้

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ NEdNet (National Education Network) เป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ โดยการพัฒนาเครือข่ายแกนหลัก ขนาด ๕๐ Gbps และการดำเนินการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานเป้าหมายระยะแรก ดังนี้ - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวนกว่า ๒๐๐ แห่ง - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน ๔๑๕ แห่ง - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จำนวน ๑๘๕ แห่ง - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๒,๐๐๐ แห่ง - สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน ๑๔๓ แห่ง - ห้องสมุดประชาชนสังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน ๑๕๑ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จะดำเนินการขยายโครงข่ายใยแก้วนำแสงครอบคลุมโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน ๗,๐๐๐ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ

การขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEIS) จากการสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับ และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สะท้อนให้เห็นกรอบแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถจำแนกประเด็นได้ดังนี้ - สถานภาพของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ - สถานภาพการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในภาพรวมของประเทศ - โครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศเพี่อการศึกษาแห่งชาติ - ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖

การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NLC) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางและให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ - เป็นศูนย์กลางการให้บริการสื่อการศึกษา (Media Service Center) ให้บริการผู้ใช้ รวมถึงคนพิการและผู้ด้อยโอกาส - เป็นคลังความรู้ (Clearing House) ที่รวบรวมองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ได้รวดเร็ว ง่าย และสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ และมีกระบวนการในการให้บริการสื่อการศึกษา - เป็นห้องสมุดสื่อการศึกษา (Media Archives) รวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์ต้นฉบับสื่อเก่าที่มีคุณค่า เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งจัดระบบการสืบค้นให้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน - วิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อทราบความต้องการ พฤติกรรมการใช้สื่อการศึกษา และผลที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

๒. การขอรับจัดสรรเงินกองทุน ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในปี ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมจัดทำกรอบแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับจัดสรรเงินสนับสนุน ประจำปี ๒๕๕๔ จาก กสทช.เพิ่มเติม เพื่อให้มีเงินกองทุนมากพอที่จะดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย รมว.ศธ.ได้ขอให้พิจารณายุทธศาสตร์ในการส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาให้ครอบคลุมและให้พิจารณาข้อกฎหมาย เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องเงินกองทุนที่จะได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับเงินรายได้ของ กสทช.ด้วย

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าของร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักนิติการ สป. ก่อนที่จะเสนอไปยังกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งยอดเงินกองทุนในบัญชีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปัจจุบันมียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๓๖,๙๘๖.๓๐ บาท โดยแยกรายละเอียดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๕ ล้านบาท เงินจัดสรรจากสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท และดอกผลจากบัญชีจำนวน ๓๖,๙๘๖.๓๐ บาท

ที่มา - ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง