วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การประชุม คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

การแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
รมว.ศธ.ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ได้แต่งตั้งให้นายอภิชาติ จีระวุฒิ เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีฐานะเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ และนายสุธรรม พันธุศักดิ์ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยมีรายชื่อในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๖ ก ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

การเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๕๔
ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๗ ราย ดังนี้ ๑) เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๑ ให้แก่เด็กชายจักรกฤษ ชูศรี ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่ ๒) เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๒ ให้แก่นางสาวสกุณาพร ใจภพ รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ๓)เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๓ ให้แก่นายอินทรีย์ ผูกเกษร ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี นายมาโนช นาคนัตถ์ ลูกเสือชาวบ้าน สำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี นายเดชาธร จีนเตี๊ยะ อาสาสมัครลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี นายธนิต สายนาค อาสาสมัครลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี และนายพิสุทธิ์ ภูษาทอง อาสาสมัครลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี

แผนปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเห็นชอบใน ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร คู่มือ และกิจกรรมลูกเสือให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของเยาวชน การพัฒนาภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และยุทธศาสตร์การพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมารณรายจ่ายประจำปี แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ งบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔๕,๖๙๐,๓๐๐ บาท

การจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖
ที่ประชุมรับทราบการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา และเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้ใช้ชีวิตชาวค่ายและแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ทักษะทางลูกเสือ และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้บริการชุมชน สนองความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อคติพจน์ “บริการ” ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นลูกเสือวิสามัญ อันจะนำไปสู่การรู้คุณค่าในตัวเองในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และยังเป็นร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การจัดทำ “สารานุกรมลูกเสือ” เล่มที่ ๑
ที่ประชุมรับทราบการจัดทำ สารานุกรมลูกเสือ เล่มที่ ๑ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดทำขึ้นเพื่อฉลอง ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย นับเป็นสารานุกรมเล่มแรกเกี่ยวกับกิจการลูกเสือของ ศธ. ประกอบด้วยข้อมูลทางวิชาการ การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจการลูกเสือที่ถูกต้องของลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ รูปแบบ และวิธีการต่างๆ ในการดำเนินกิจการลูกเสือ โดยมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ไปยังสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และหน่วยงานสังกัด ศธ.ทั่วประเทศ

ที่มา - ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง