วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เงินเดือนใหม่ของพนักงานราชการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้มีหนังสือแจ้งมายังศธ.ให้ทราบถึงประกาศ คพร. พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับค่าตอบแทน-สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ที่เริ่มมีผลมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2554 โดยมีการกำหนดบัญชีอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิแล้ว อาทิเช่น

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ระดับปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทนเดิม 17,050 บาท อัตราค่าตอบแทนใหม่ 17,910 บาท
ระดับปริญญาโท เดิม 12,610 บาท ใหม่ 13,250 บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระดับปริญญาเอก เดิม 15,740 บาท ใหม่ 16,530 บาท
ระดับปริญญาโท เดิม 11,640 บาท ใหม่ 12,230 บาท
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี เดิม 11,310 บาท ใหม่ 11,880 บาท
ระดับปริญญาตรี 4 ปี เดิม 10,330 บาท ใหม่ 10,850 บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระดับปริญญาตรี 4 ปี 9,530 บาท ใหม่ 10,010 บาท
กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประสบ การณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี เดิม 11,230 บาท ใหม่ 12,850 บาท
กลุ่มงานบริการ/เทคนิค ระดับปวส. เดิม 8,520 บาท ใหม่ 8,950 บาท ปวท.เดิม 7,770 บาท ใหม่ 8,160 บาท ปวช. เดิม 7,010 บาท ใหม่ 7,370 บาท
กลุ่มงานบริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เดิม 6,100 บาท ใหม่ 6,410 บาท

ทั้งนี้ ประกาศ คพร.ยังกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีโดยให้เลื่อนตามผลการประเมินปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน 2. พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี ได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติ

ด้าน นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 18,180 คน ประจำอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกาศ คพร.ที่ออกมานี้พนักงานราชการที่อยู่ในตำแหน่งเดิมก็ยังใช้อัตราบัญชีค่าตอบแทนเดิม แต่ผู้ที่บรรจุเข้ามาใหม่จะได้ตามอัตราบัญชีค่าตอบแทนใหม่ โดยพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีจะได้ปรับอัตราใหม่เป็น 10,010 บาท.

ที่มา - นสพ.เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง