วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การผลิต Courseware เพื่อการศึกษาแบบ e-Learning


เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค

เรื่อง Courseware เพื่อการศึกษาแบบ e-learning ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มีผู้แทนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ประเทศละ ๓ คน รวม ๑๕ คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค เรื่อง การผลิต Courseware เพื่อการศึกษาแบบ e-Learning ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศศรีศักด์ิ จามรมาน

1. เพื่อนำเสนอกรอบความคิดและการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรม e-Learning ของประเทศผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อให้ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยี กระบวนการ และการใช้สื่อหลากหลายประเภทในคอมพิวเตอร์ (multi-media) ที่จำเป็ นต่อการผลิต Courseware ที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วย e-Learning
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการผลิต Courseware ที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วย e-Learning โดยมีพื้นฐานด้านการจัดการระบบ e-Learning และระบบการจัดการเนื้อหาวิชาที่มีประสิทธิภาพ

พิธีเปิ ดเริ่มขึ้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและกล่าวเปิ ดประชุม และศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักด์ิ จามรมาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ในการสัมมนาครั้งนี้แบ่งเป็นการประชุมรับฟังการบรรยายของวิทยากร และการปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ใช้ใน e-learning ในหัวข้อ การจัดการ e-Learning และการออกแบบและการพัฒนา courseware ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนายังได้แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆในกรุงเทพมหานคร

ที่มา ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง