วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

งานชุมนุมลูกเสือ ๑๐๐ ปี


นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ๘๔ พรรษา โดยมีพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือและเนตรนารี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตมีความพร้อมในด้านคุณสมบัติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยต่อตนเอง

“ขณะนี้ การศึกษาของไทยกำลังอยู่ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ -๒๕๖๑ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นพลเมือง โดยการนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมยุวกาชาดมาเป็นหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีวินัยต่อตนเองและสังคม รู้จักการเสียสละ มีความสามัคคี มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ยังมีส่วนในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติในอนาคตอีกด้วย” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

สำหรับงานชุมนุมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ๘๔ พรรษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนากิจการลูกเสือไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อีกทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าลูกเสือ เนตรนารี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน ๑,๖๐๐ คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกเสือโลกและลูกเสือไทย การจัดกิจกรรมกระบวนการทางลูกเสือ เช่น กิจกรรมตามฐาน การผจญภัย การชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อสร้างเจตคติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างเสริมทักษะ ให้ลูกเสือสามารถนำไปพัฒนาทักษะของตนเอง และมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ที่มา ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง