วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ


นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนดำเนินการของกระทรวงศึกษาการเกี่ยวกับนโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้ระบบสารสนเทศผ่านทาง UniNet และ MoeNet ซึ่งเป็นเครือข่ายส่วนกลางที่หน่วยงานต่างๆในสังกัด ๕ องค์กรหลักเข้าใช้และให้บริการร่วมกัน แต่จะมีการกำหนดแอปพลิเคชั่นการใช้งานในลักษณะของหน่วยงานตนเองที่ต่างกันออกไป แต่ในอนาคตจะมีการรวมเอาเครือข่ายทั้ง ๒ รูปแบบที่ใช้อยู่ คือ UniNet และ MoeNet เข้าเป็นศูนย์กลางข้อมูลร่วมกันภายใต้ชื่อ NedNet ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลหลัก ที่ทุกฝ่ายสามารถใช้งานและเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้ ภายใต้นโยบาย ๓Nและสอดคล้องกับนโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการจัดหาบรอดแบรนด์ให้ประชาชนเข้าใช้บริการอย่างทั่วถึง

“ทั้งนี้ ในระยะแรก องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ต้องร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำแผนการดำเนินงานของกระทรวงร่วมกัน โดยสนับสนุนทางด้านข้อมูลและแผนการดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่ายบรอดแบรนด์ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาตามนโยบายบอร์ดแบรนด์แห่งชาติต่อไป” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว
นโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติมีวัตถุประสงค์ให้รัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาให้มีและใช้บริการบรอดแบรนด์ให้เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนเช่นเดียวกับถนน ประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้านการศึกษา สาธารณสุข และการบริการของภาครัฐแก่ประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประชาชนจะใช้บริการและสื่อสารผ่านบรอดแบรนด์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้ร้อยละ ๘๐ ของประชากรสามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต ภายในปี ๒๕๕๘ โดยมีคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานและอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และได้กำหนดให้มีการขยายการให้บริการให้ครอบคลุมประชาชนร้อยละ ๙๕ ภายในปี ๒๕๖๓

ที่มา ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง