วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การประชุม SABER


การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประเมินระบบและการกำหนดค่าเทียบเคียงที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา (System Assessment and Benchmarking for Educational Results (SABER) Ministerial Forum) วันที่ 5-8 มิถุนายน 2554

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประเมินระบบและการกำหนดค่าเทียบเคียงที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา (System Assessment and Benchmarking for Educational Results (SABER) Ministerial Forum) วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โครงการนี้จัดโดยธนาคารโลก ร่วมกับองค์การยูเนสโก จุดประสงค์ เพื่อเสนอผลการดำเนินงานและผลสะท้อนของการวิจัยหลัก ๆ ของ การสำรวจโครงการนำร่อง SABER ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก และเพื่ออภิปรายข้อดีและข้อเสียเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน รวมทั้งแสวงหาข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันในภูมิภาคนี้ โดย H.E. Mohammad Nuh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ในการประชุมเรื่องเดียวกันนี้ในระดับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดนโยบาย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๓ คน คือ ๑) นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ๒) นางวราภรณ์ สีหนาท ๓) นางสาว จิรพรรณ ปุณเกษม เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนประเทศ กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย มองโกเลีย ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น เยอรมัน โคลัมเบีย ปาปัวนิวกินี และหมู่เกาะในแปซิฟิก

การประชุมได้นำเสนอผลสำรวจโครงการนำร่อง SABER ผลการทดสอบ PISA ของนักเรียน และตัวอย่างการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีและโคลัมเบีย รวมทั้งการหารือและอภิปราย ในประเด็นหลัก ๑) ข้อเสนอแนะของผู้แทนประเทศกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจัดทำจุดเทียบเคียง (Benchmarks) ๒) แนวทางการนำผลที่ได้ใช้ในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันต่อไป ซึ่งทุกประเทศเห็นด้วยในเบื้องต้นในแนวทางการใช้ SABER ร่วมกัน โดยเสนอให้มีหน่วยงานของแต่ละประเทศรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องของแต่ละประเทศก่อนนำไปเผยแพร่ข้อมูล

ที่มา ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง