วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวปฏิบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการใน 4 ภูมิภาคและได้นำเสนอในคอลัมน์นี้ไปแล้วนั้น ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดให้มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2554 และภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่17-19 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ในการประชุมดังกล่าวมีข้อคำถามจากอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์กับอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องควรทราบและพึงปฏิบัติ สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงขอนำมาเผยแพร่เป็นความรู้ ดังนี้
คำถามอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จะพิจารณาเรื่องย้ายของตนเองได้หรือไม่
ตอบอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ไม่อาจพิจารณาเรื่องย้ายของตนเองได้ เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ขัดต่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 16 ที่มีสภาพร้ายแรง หากพิจารณาแล้วจะทำให้เสียความเป็นกลาง
คำถามอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นอนุกรรมการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 ซึ่งประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบการลาออกในวันที่ 7 มกราคม 2554 การลาออกจะมีผลตั้งแต่วันใดและจะขอระงับการลาออกในวันที่ 8 มกราคม2554 ได้หรือไม่

ตอบการที่อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2554 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ทำบันทึกถึงประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 แจ้งการลาออกจากการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบในวันเดียวกัน หนังสือลาออกฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 2554 จึงมีผลสมบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ประสงค์ขอลาออก โดยมิต้องได้รับอนุมัติจากประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาแต่อย่างใด และแม้ต่อมาได้มีหนังสือขอระงับการลาออกลงวันที่ 8 มกราคม2554 ก็ถือได้ว่าอนุกรรมการผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว

จากข้อคำถามที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้คงจะเป็นประโยชน์กับอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไป และในโอกาสหน้าหากมีข้อคำถามใดที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะนำมาเผยแพร่เป็นความรู้เช่นนี้อีก

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง