วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

'พนง.-ลูกจ้าง'เฮ!บรรจุครูผช. 25%

         วันที่ 22 สิงหาคม นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ในการคัดเลือกพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจำ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องจากกรณีพิเศษ และมีเหตุความจำเป็น ตาม ว12 นั้น สพฐ.ได้ทำเรื่องเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อขอคืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ปี 2554 จำนวน 7,600 อัตรา คาดว่าจะได้คืนภายในเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจำเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ตาม ว12 นั้น กำหนดให้ใช้อัตราว่างบรรจุกลุ่มดังกล่าวเป็นข้าราชการครู 25% ดังนั้น หลังจากที่ได้อัตราว่างกลับคืนมา สพฐ.จะแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาให้กำหนดอัตราว่าง โดยคำนวณว่า 25% จากอัตราว่างที่เขตพื้นที่ฯมีอยู่คิดเป็นกี่อัตรา เพื่อประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ สพฐ.จะกำหนดปฏิทินเพื่อดำเนินการพร้อมกัน 225 เขตพื้นที่ฯทั่วประเทศ
       อัตราว่างที่แต่ละเขตพื้นที่ฯมีอยู่ จะใช้บรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจำ เป็นครูผู้ช่วย 25% ส่วนอัตราว่างที่เหลือ แต่ละเขตพื้นที่ฯจะเรียกบรรจุจากบัญชีเขตพื้นที่ฯ ถ้าเขตพื้นที่ฯใดไม่มีบัญชี สามารถเปิดสอบครูผู้ช่วยใหม่ได้" นายไกรกล่าว
       สำหรับความคืบหน้าการยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีครั้งที่ 2 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดให้ยื่นที่เขตพื้นที่ฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น เขตพื้นที่ฯจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง จากนั้นจะประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองของเขตพื้นที่ฯ แล้วนำผลกลั่นกรองเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะพิจารณาพร้อมกันทั้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่ฯ และข้ามเขตพื้นที่ฯ โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องปฏิบัติงานในสถานศึกษาครบ 12 เดือน ยกเว้นกรณีพิเศษ เช่น กรณีเจ็บป่วย เป็นต้น ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ลง นามอนุมัติ ก่อนจะส่งสำเนาคำสั่งให้ สพฐ.รับทราบภายใน 7 วัน ยกเว้นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ที่ต้องเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นผู้อนุมัติ
      "อย่างไรก็ตาม ถ้าระหว่างนั้นมีตำแหน่งว่างจาก การลาออก หรือเสียชีวิต เขตพื้นที่ฯสามารถกำหนดปฏิทิน ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้ใหม่ และภายหลังการรับย้ายปกติแล้ว จะเรียกบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบของเขตพื้นที่ฯ แต่ถ้า ไม่มี เขตพื้นที่ฯสามารถขอใช้บัญชีรวมของ สพฐ.ได้" นายไกรกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


                          สกศ.ตั้งเป้าพยากรณ์การศึกษา
          นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและพยากรณ์การจัดการศึกษาไทย ครั้งที่ 1/2555 โดย สกศ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและพยากรณ์การจัดการศึกษาไทย เพื่อจัดทำดัชนีการศึกษาของประเทศและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาของไทยและต่างประเทศ การจัดทำแบบจำลองการศึกษามหภาคเพื่อพยากรณ์ภาวะการจัดการศึกษา ตลอดจนการติดตามและวิเคราะห์ภาวการณ์จัดการศึกษาปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต เผยแพร่ให้ผู้บริหารหน่วยงาน ศธ. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้สนใจ
         นายเอนกกล่าวต่อว่า เป้าหมายโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ 55 จะจัดทำดัชนีการศึกษาไทย การจัดทำแบบจำลองทางการศึกษา มหภาคเพื่อพยากรณ์ภาวะการจัดการศึกษา การติดตามและวิเคราะห์สภาวะการจัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาของไทยและต่างประเทศระยะยาว เริ่มต้นในปีงบฯ 56 คือ 1.การจัดบริการแก่สังคม 2.การจัดบริการเป็นที่ปรึกษาพัฒนากลยุทธ์ทางการศึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 3.การจัดบริการให้การฝึกอบรม และ 4.การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาภาครัฐและสถาบันการศึกษาเอกชน
          "คณะกรรมการพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำดัชนีการศึกษา การวิเคราะห์ภาวการณ์การจัดการศึกษาและประเมินแนวโน้มในอนาคต เพื่อเตรียมจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และพยากรณ์การศึกษา" เลขาธิการ สกศ. กล่าว

นสพ.ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง