วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 6 โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก


ถึงพี่น้องชาวแผนและผู้สนใจเรื่องแผนที่รักทุกท่านครับ

ห่างหายกันไปเสียนาน ทั้งนี้ เนื่องจากผมรอความเคลื่อนไหวบางอย่างซึ่งยังไม่ค่อยแน่นอน คงทราบสิครับว่า เรื่องอะไร ก็เรื่องงบประมาณและเรื่องอัตราจ้างไง ซึ่งวันนี้ชัดเจนหลายเรื่องแล้ว จึงได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลาย วันนี้ เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2555 มีหลายๆ อารมณ์เกิดขึ้นในส่วนราชการทุกแหล่ง มีทั้งสบายใจ โล่งใจ เครียด ทุกข์ใจ ว้าวุ่น กังวล แล้วแต่ว่าคนๆ นั้น จะอยู่ในสถานะใด รับผิดชอบเรื่องอะไรอยู่ ฉบับนี้ขอพูดเรื่องเก่าสามเรื่อง คือ วิทยฐานะ อัตราจ้าง งบปี 55 และเรื่องใหม่เรื่องหนึ่ง คือ ทิศทางปี 56 เริ่มเลยนะครับ

วิทยะฐานะ

มีผู้บริหารและคุณครูหลายท่านโทรศัพท์ไปหาผม เพื่อถามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินตกเบิกวิทยฐานะ คาตอบ ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับ ท่านที่ได้รับคาสั่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จะได้รับเงินตกเบิกในเดือนตุลาคม 2555 นี้ ทาไมผมถึงตอบอย่างมั่นใจจัง ก็เพราะขณะนี้งบประมาณปี 2556 ผ่านสภาฯ เรียบร้อยแล้วนะสิครับ สานักงบประมาณจะโอนเงินใน สพฐ. ในราวกลางเดือนตุลาคม จากนั้น สพฐ. จะแจ้งให้เขตพื้นที่เบิกเงินให้ผู้บริหารและคุณครูผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว สพฐ. เคยแจ้งในที่ประชุม ผู้อานวยการเขตไปแล้ว ว่าให้เขตเตรียมการให้พร้อมว่า มีใครบ้างที่จะได้รับตกเบิกในงวดนี้ และได้รับคนละเท่าไร เพราะ สพฐ. โดยสานักพัฒนาระบบบริหารและนิติกร (สพร.) ต้องมีการให้เขตพื้นที่ยืนยันข้อมูลเพื่อความถูกต้อง จะเร็วจะช้าก็ตรงนี้ละครับ ผมคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคม 2555 เงินตกเบิกดังกล่าวคงเข้าบัญชีพร้อมเงินเดือน ถึงแม้ว่าเงินดังกล่าวไม่จาเป้นต้องรับพร้อมเงินเดือนก็ตาม

อัตราจ้าง

ขณะนี้เข้าใจว่า น้องๆ อัตราจ้างที่ยังรักและมีความสุขในการทางานกับ สพฐ. ก็คงต่อสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเป็นอัตราค่าจ้างเดิม เพราะอัตราค่าจ้างใหม่ยังรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอยู่ ผมเองก็เฝ้ารอมาหลายอังคารแล้วเหมือนกัน ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีคงพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด ที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เพราะการตัดสินใจครั้งนี้มีผลกระทบในวงกว้างทั้งประเทศ กล่าวคือ อัตราจ้างของทุกส่วนราชการจะได้รับอัตราจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 , 12,285 และ 15,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว มีน้องๆ ธุรการหลายคนโทรไปบอกผมว่า อัตราจ้าง อปท. ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพแล้ว ผมคิดว่า ไม่น่าเป็นไปได้ ถ้าได้ต้องได้เหมือนกัน ขณะนี้ที่ได้เบิกจ่ายให้แล้วก็จะมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ที่ใช้ งบบุคลากรในการจ้าง จนถึงขณะนี้ผมก็ยังมีความมั่นใจว่าน้องๆ อัตราจ้างที่จ้างจากงบดาเนินงานทั้งหลายจะได้รับค่าจ้าง ตามอัตราใหม่แน่นอน สิ่งที่ทาให้ผมมั่นใจเช่นนี้ก็เพราะ ประการแรก เรื่องการเพิ่มค่าครองชีพเป็นนโยบายรัฐบาล ประการที่สอง งบประมาณปี 2556 ที่ สพฐ. ขอไปโดยกาหนดอัตราค่าจ้างเป็นสองอัตรา คือ 9,000 บาท และ 15,000 บาท ซึ่งขณะนี้งบประมาณดังกล่าวผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังสั่งจ่ายตามนี้ไม่ได้ เพราะคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้จ่าย ตามอัตราใหม่หรือไม่ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีคงมี 3 ทางเลือก ทางเลือกหนึ่งไม่ให้เพิ่ม ให้ใช้อัตราเดิม (เศร้าสุดๆ) ทางเลือกที่สองให้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 (เยี่ยมที่สุด) ทางเลือกที่สามให้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 (ก็ยังดีนะ) รออีกนิดนึง นะครับน้องๆ

งบประมาณปี 2555

วันนี้เป็นวันปิดงบประมาณก็จริง แต่มีงบประมาณหลายรายการที่มีการแจ้งจัดสรรช้ากว่าปกติ ด้วยสาเหตุต่างๆ ดูๆ แล้ว มีหลายรายการเหมือนกัน เช่น รายการรถยนต์ตู้ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง การศึกษาอื่น โต๊ะ-เก้าอี้ มัธยม เงินอุดหนุน เด็กยากจน และรายการสุดท้ายคือ งบดาเนินงานทั่วๆ ไป ที่จัดสรรให้เขตละ 200,000 บาท ไว้แก้ปัญหาปลายปี ทุกรายการ ที่กล่าวมานี้ สานักคลังและสินทรัพย์ได้ทาเรื่องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นหลักประกันว่างบประมาณไม่ตกหล่นแน่นอน เตรียมการได้ทุกอย่าง แต่จะลงนามในสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างได้ ก็ต่อเมื่อเห็นใบโอนงวดเงินจากสานักคลังและสินทรัพย์

ทิศทางปี 56

ปี 56 ที่จะถึงนี้ (1 ตุลาคม 2555) สพฐ. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 294,299 ล้านบาท หลายๆ กระทรวงอิจฉา สพฐ. เพราะทั้งกระทรวงของเขางบประมาณยังน้อยกว่าเรา หากจาแนกงบประมาณให้เห็นอาจจะไม่อิจฉาก็ได้นะครับ เพราะงบดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร ซึ่ง สพฐ. เรามีบุคลากรทั้งหมดประมาณสี่แสนคน ขอสรุปพอสังเขปว่าปี 56 สพฐ. มี 5 งบรายจ่าย 6 แผนงาน 6 ผลผลิต 9 โครงการ ดังนี้

5 งบรายจ่าย

1) งบบุคลากร 215,004 ล้าน
2) งบดาเนินงาน 25,109 ล้าน
3) งบลงทุน 10,164 ล้าน
4) งบอุดหนุน 43,514 ล้าน
5) งบรายจ่ายอื่น 508 ล้าน

6 แผนงาน

1) แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
3) แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
4) แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการศึกษา
5) แผนงานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

6 ผลผลิต

1) ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
5) ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

9 โครงการ

1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) โครงการคืนครูให้นักเรียน
7) โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
8) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดทาแผนปฏิบัติการ ปี 2556ให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งคงเน้นภาพความสาเร็จที่ต้องการให้ชัด เปิดโอกาสให้เขตพื้นที่คิดเองทาเองมากๆ(พูดทุกปี)จัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่และโรงเรียนเป็นวงเงินรวมมากๆ และก็ไปให้กาลังใจในการทางานเป็นช่วงๆ ทาแบบนี้คงไม่เหนื่อย และสนุกดี เขตพื้นที่ก็คง พึงพอใจ จะพยายามทาบัญชีจัดสรรให้เรียบร้อย เพื่อให้ทันแจกในการประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่เขตพื้นที่ ช่วง 7-8 พฤศจิกายน 2555 ที่ขอนแก่นครับ

บทส่งท้าย

ในส่วนท้ายของจดหมายฉบับนี้ผมใฝ่ฝันให้พี่น้องชาวแผนเป็นเสนาธิการตัวจริงของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนาข้อมูลสารสนเทศภายในเขตมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ในแง่มุมต่างๆและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา หลักง่ายๆ ในการทางานของผมที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนาไปใช้ ก็คือ “รู้อดีต รู้ปัจจุบัน รู้เท่าทันอนาคต และทาในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้อง” ท้ายที่สุดผมขออวยพรให้พี่ๆที่เกษียณอายุราชการในปีนี้จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง น้องๆ จะดีใจมากถ้าได้ยินเสียงโทรศัพท์จากพี่ๆ หลังเกษียณไปแล้วหรือถ้าแวะเวียนมาหาน้องๆ บ้างก็จะดีใจสุดๆ และ ขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่านได้ต่อสู้ ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคที่พานพบ ประสบความสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกเรื่อง แล้วพบกันใหม่ นะครับ

โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง