วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

จังหวัดชลบุรี - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๖๐๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา


รมว.ศธ.ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งที่ได้รับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง พร้อมทั้งขอให้ทุกคนได้อัญเชิญพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยึดถือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทั้งส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องพระราชดำริ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคีและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถพึ่งตัวเองได้ เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำนึงถึงความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันขยายผลการดำเนินงานให้มีจำนวนสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยให้ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายผลการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญ

โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารการจัดการ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดไป

การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของมูลนิธิสยามกัมมาจล โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (สพศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันจัดโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้หน่วยงานและสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนแสดงผลงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน


โดยในปี ๒๕๕๕ มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สังกัด สพฐ.จำนวน ๒,๐๑๗ แห่ง และปี ๒๕๕๕ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน ๑๓๐ แห่ง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ส.ค.ศ.ท.ชงรื้อระบบผลิตครู ขีดเส้นคะแนนเฉลี่ยนักศึกษา
ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบการผลิตครู ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการผลิตครูทั่วประเทศ โดยได้ข้อสรุปว่าต้องเริ่มจากกำหนดแผนการรับให้ชัดเจนตรงความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู การผลิตกำหนดจำนวนรับนักศึกษาครูโดยให้คณะครุศาสตร์ในแต่ละสถาบันเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตครู ทั้งนี้ เพราะปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยมีการลดบทบาทของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ลง โดยให้นักศึกษาไปสังกัดคณะอื่นเพื่อเฉลี่ยจำนวนนักศึกษาในแต่ละคณะ ซึ่งถือว่าผิดหลักการที่ควรเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ควรมีการกำหนดคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่เหมือนกัน และจัดให้มีการสอบวัดแววความเป็นครูด้วย เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาชีพครูอย่างแท้จริง

ผศ.ดร.สมาน กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังสรุปความเห็นเกี่ยวกับโครงการครูมืออาชีพ โดยจะเสนอแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต เป็นให้ทุกสถาบันที่ผ่านการประเมินได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้เข้าร่วมโครงการฯ และให้เน้นการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ส่วนการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีจับสลากนั้น ที่ประชุมเห็นว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ จะนำข้อสรุปทั้งหมดเข้าหารือในการประชุมบอร์ด ส.ค.ศ.ท. อีกครั้ง ก่อนจะยื่นข้อเสนอให้แก่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ในวันที่ 4 ม.ค. 2556.


ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง