วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

กพฐ.เดินหน้าตั้ง ผอ.รร.กลุ่มพรีเมียม

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มพรีเมียม ที่ประกอบด้วยโรงเรียนคุณภาพพิเศษ และโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้ง เนื่องจากต้องรอให้มีการแต่งตั้ง กพฐ.ชุดใหม่ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้พิจารณาในข้อกฎหมายแล้วพบว่า แม้จะยังไม่มี กพฐ.ชุดใหม่ แต่ กพฐ.ชุดเก่า ยังสามารถทำหน้าที่ได้ต่อไป
          ดังนั้น สพฐ.จะต้องเดินหน้าพิจารณาแต่งตั้ง เนื่องจากโรงเรียนคุณภาพพิเศษและโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวนหนึ่งไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน มาประมาณ 5-6 เดือน ซึ่งในช่วงปลายเดือน เม.ย.นี้ คณะกรรมการกลั่นกรองที่ทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองจะประชุมกัน และคาดว่าในเดือน พ.ค.จะสามารถส่งรายชื่อไปให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งต่อไป
          สำหรับตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สายมัธยมศึกษา ที่ยังว่างประกอบด้วย รร.สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ (กทม.) รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ รร.เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต รร.เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ กทม.
          ส่วนตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สายประถมศึกษา ได้แก่ รร.สุขานารี จ.นครราชสีมา
          สำหรับตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา สายมัธยมศึกษา ประกอบด้วย รร.ทวีธาภิเษก กทม. รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม. รร.วัดสุทธิวราราม กทม. รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กทม. รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช รร.หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ รร.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ รร.พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก รร.มัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี รร.อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
          ส่วนตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา สายประถมศึกษา ได้แก่ รร.อนุบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รร.สุขานารี จ.นครราชสีมา รร.ราชวินิต กทม. รร.ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ กทม. รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ กทม.
ที่มา: http://www.siamrath.co.th            เผยชื่อ 56 โรงเรียนนิติบุคคลรุ่น 2
          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 58 แห่ง เพื่อบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของ สพฐ. ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น ทั้งงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณนั้น ปรากฏว่า โรงเรียนนิติบุคคล ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ดังนั้น สพฐ. จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ รุ่นที่ 2 อีก 56 แห่ง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 29 แห่ง ดังนี้ รร.อนุบาลกาญจนบุรี รร.อนุบาลขอนแก่น รร.สฤษดิเดช รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รร.อนุบาลชัยภูมิ รร.บ้านสันโค้ง รร.อนุบาลตรัง รร.ราชประสิทธิ์ รร.อนุบาลนนทบุรี รร.อนุบาลบุรีรัมย์ รร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ รร.อนุบาลปทุมธานี รร.อนุบาลปัตตานี รร.อนุบาลพังงา รร.อนุบาลพิจิตร รร.จ่าการบุญ รร.อนุบาลเพชรบุรี รร.เพชรบูรณ์ รร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน รร.อนุบาลลพบุรี รร.อนุบาลลำพูน รร.อนุบาลศรีสะเกษ รร.อนุบาลสกลนคร รร.อนุบาลสตูล รร.อนุบาลสุโขทัย รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี รร.อนุบาลวัดอ่างทอง รร.อนุบาลอุดรธานี และ รร.อนุบาลอุตรดิตถ์
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า โรงเรียนมัธยมศึกษา 27 แห่ง ได้แก่ รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รร.โพธิสารพิทยากร รร.วัดนวลนรดิศ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2 รร.สตรีวิทยา 2 รร.สตรีศรีสุริโยทัย รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ รร.สระบุรีวิทยาคม รร.กาญจนานุเคราะห์ รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รร.ศรียาภัย รร.กัลยาณีศรีธรรมราช รร.พัทลุง รร.สภาราชินี รร.สตรีภูเก็ต รร.มหาวชิราวุธ สงขลา รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รร.พนัสพิทยาคาร รร.อุดรพิทยานุกูล รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สตรีศึกษา รร.บุรีรัมย์พิทยาคม รร.สิรินธร รร.สตรีศรีน่าน รร.นารีรัตน์ และ รร.อุตรดิตถ์ดรุณี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรุ่นนำร่องจะมีโรงเรียนนิติบุคคล ทั้งหมด 114 แห่งทั่วประเทศ.
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 เม.ย. 2556


        คอลัมน์: ข้าราษฎร: ผู้บริหารการศึกษา ต้อง ป.โท (4)
        สายสะพาย          
ว่าเรื่องการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฉบับเดิม (พ.ศ.2548 และ 2554) เพื่อออกเป็นฉบับใหม่ ต่อจาก เมื่อวาน
          ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการนิเทศการศึกษา (ข้อบังคับเดิมที่ใช้อยู่ขณะนี้ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา) หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
          มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยบูรณาการของความรู้และสมรรถนะไม่น้อยกว่า หัวข้อต่อไปนี้ 1.การพัฒนาวิชาชีพ 2.การนิเทศการศึกษา 3.แผนและกิจกรรมการนิเทศ 4.การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 5.การวิจัยทางการศึกษา 6.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 7.การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 8.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
          มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
          1.มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อย กว่าห้าปี (ข้อบังคับเดิม สิบปี) หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี (ข้อบังคับเดิม สิบปี)
          2.มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่วิชาเอก สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
          วิชาเอก สาระความรู้และสมรรถนะดังกล่าว ข้อบังคับฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เขียนไว้ในหมวด 2 กล่าวถึงสมรรถนะและมาตรฐานความรู้ของผู้เป็นศึกษานิเทศก์ไว้หลายด้าน อาทิ ด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษา ด้านการวิจัยทางการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดมากมาย รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการคุรุสภาชุดใหม่ คงประมวลออกมาเป็นฉบับใหม่ ต้องติดตามกันต่อไป
          โดยเฉพาะ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่างฉบับใหม่ เขียนไว้อย่างไร ตอนหน้าค่อยว่ากัน
มติชน ฉบับวันที่ 19 เม.ย. 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง