วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สพฐ.ไฟเขียวตั้งผอ.ร.ร.ขนาดเล็ก ’อภิชาติ’ แนะดูรายโรง-เน้นทุรกันดาร

สพฐ.ไฟเขียวตั้งผอ.ร.ร.ขนาดเล็ก 'อภิชาติ' แนะดูรายโรง-เน้นทุรกันดาร แจ้งเทียบประสบการณ์คัดผู้บริหารสพท.
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ตนมีแนวนโยบายว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คนที่มีตำแหน่งว่างอยู่ในปัจจุบันอาจจะให้มีการเปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้มาบรรจุในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความจำเป็นจะต้องมีผู้อำนวยการโรงเรียน อย่างเช่น โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่กันดารห่างไกลที่มีโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในพื้นที่เด็กไม่สามารถไปเรียนที่อื่นได้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะมาบริหารโรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เมืองอาจจะไม่ต้องมีผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ ทั้งหมดนี้จะต้องพิจารณาเป็นรายโรงเรียนตามความจำเป็น ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ.ยังไม่มีบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการในโรงเรียนเหล่านี้แต่จะใช้วิธีการให้รองผู้อำนวยการรักษาการแทนไป
          แหล่งข่าวระดับสูงจาก สพฐ.กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินการสอบคัดเลือกแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) แทนตำแหน่งว่างประมาณ 60 ตำแหน่งที่จะต้องให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญที่เกี่ยวข้องพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ขณะนี้นายอภิชาติได้ทำหนังสือที่ ศธ 04009/ว6089 แจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อพิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์ที่จะเปิดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกข้ามสาย สพป. และ สพม.ได้ โดยขอให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีประสบการณ์ด้านการประถมศึกษาหรือการมัธยมศึกษาไม่ครบ 5 ปี ส่งสำเนาประวัติการรับราชการพร้อมเอกสารมายัง สพฐ.เพื่อพิจารณาตรวจสอบและจะได้เสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อนุมัติต่อไป
          นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้ทำหนังสือแจ้งกลับมาหลังจากที่ ก.ค.ศ.ได้ทำหนังสือสอบถามไปเกี่ยวกับการถอนฟ้องคดีการฟ้องร้องศาลปกครองกรณีการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 19 ตำแหน่ง รวมทั้งการถอนการอุทธรณ์ด้วย ถึงแม้จะยังไม่มีหนังสือแจ้งจากศาลปกครองสูงสุดแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหากจะมีการเตรียมการสอบคัดเลือก ผอ.สพป. และ ผอ.สพม.เอาไว้ก่อน ซึ่งหนังสือที่สอบถามไปยังศาลปกครองสูงสุดได้แจ้งความจำเป็นในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ด้วย
มติชน ฉบับวันที่ 10 ธ.ค. 2556

สพฐ.ถกยกระดับการศึกษาไทยผลักดันคุณภาพสากลในโลกยุคใหม่
          "สพฐ." เดินสายประชุมเสวนารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาเวทีสุดท้ายที่พิษณุโลกเปิดรับฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องการจัดการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตภาคเหนือ เพื่อผลักดันการศึกษาไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและสอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่
          ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 39 (ผอ.สพม.39) กล่าวในงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก เพื่อเปิดรับฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องการจัดการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตภาคเหนือ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นเจ้าภาพจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 53 เขตพื้นที่การศึกษาของภาคเหนือ จำนวน 550 คน ว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการผลักดัน 8 นโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ได้มีการประกาศให้ "การศึกษา" เป็นวาระแห่งชาติ และในปีพุทธศักราช 2556 เป็นปีแห่งการ "รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" เพื่อให้การศึกษาไทยมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่
          ทั้งนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ได้มุ่งเน้นใน 4 ประเด็นหลักตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทั้งระบบที่สัมพันธ์เชื่อมโยง ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานเร้าใจ ผู้เรียนมีความสนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายในการเรียน การจัดการเรียนการสอนที่มีระบบการวัดผล/ประเมินผลตามศักยภาพของนักเรียน นักเรียนเกิดความสุขในการเรียน
          ส่วนข้อ 2.เน้นการพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน รองรับการเรียนรู้สู่โลกยุคใหม่ รวมถึงระบบการดูแลสวัสดิการ การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู และการส่งเสริมความสามารถของข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 3.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น การสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) การพัฒนาเนื้อหาสาระ รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 4.การเพิ่มและการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เช่น ประชาชนสามารถได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส การพัฒนากองทุนต่างๆ การพัฒนากองทุนกู้ยืมฯ การระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการนำมาใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา
คมชัดลึก ฉบับวันที่ 10 ธ.ค. 2556

ศธ. ประชุมทางไกลครูสพฐ.ทั่วประเทศ
          นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ. จะประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ไปยังครูและผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศในวันที่ 12 ธ.ค.นี้
          โดยเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขตจะเปิดรับสัญญาณที่เขตพื้นที่ และร.ร.ทุกแห่งจะเปิดรับฟังผ่านสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รมว.ศธ.จะพูดกับครูทั่วประเทศสดๆ โดยใช้ระบบทางไกล ซึ่งรมว.ศธ.จะให้แนวทางการ ขับเคลื่อนนโยบาย ว่าเขตพื้นที่การศึกษาควรจะทำอะไร
          รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ. จะประชุมผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศในวันที่ 14-15 ธ.ค. ที่จ.เชียงใหม่ โดยจะมีจุดเน้นในการแจ้งแผนการดำเนินงานในปี'57 มีอะไรและใช้งบประมาณเท่าใด และจะแจ้งแนวทางตามจุดเน้นแต่ละเรื่อง เช่น การอ่านออกเขียนได้ การสอนภาษา การอบรมพัฒนาครู เป็นต้น รวมทั้งเน้นให้เขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้แทนสพฐ.จริงๆ เพราะหลายเรื่องเขตพื้นที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากสพฐ. เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ของตัวเอง หรือเรื่องเฉพาะกิจที่เกิดปัญหาในพื้นที่ เช่น ปัญหาอุทกภัย ที่แก้ไขได้ทันที ซึ่งการประชุมนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศมากขึ้น
ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 ธ.ค. 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง