วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เล็งปรับคัด' บิ๊กร.ร.-ศึกษานิเทศก์'มอบ อ.ก.ค.ศ. เขตจัดสอบแทน สพฐ.แก้ผู้สอบขึ้นบัญชีเมินบรรจุข้ามภาค

นายอภิชาติ จีระวุฒิ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ที่ทำหน้าที่แทนที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม จะพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการในการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเดิม ก.ค.ศ.มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรวม แต่มีปัญหาไม่สะดวกในการเลือกบรรจุ เช่น ผู้สอบขึ้นบัญชีได้ในอันดับที่ 1 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) แต่ตำแหน่งว่างอยู่ จ.นราธิวาส จึงสละสิทธิบรรจุ เมื่อเรียกผู้ขึ้นบัญชีในลำดับถัดไปก็ยังสละสิทธิ ทำให้ไม่มีผู้ไปบรรจุ ดังนั้น อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ จะแก้ไขโดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เป็นผู้คัดเลือกเอง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อสอบที่จะใช้สอบในแต่ละเขตพื้นที่ฯ ว่าจะออกโดยส่วนกลางหรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
          "อยากให้ขึ้นบัญชีเป็นเขตพื้นที่ฯ และบัญชีรวมเป็นภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ เพราะการเรียกบรรจุข้ามเขตพื้นที่ฯ และข้ามภาคจะเป็นปัญหามากในการวิ่งเต้นขอย้าย ดังนั้น จะต้องคิดกันให้รอบคอบในที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ นอกจากนี้ ในการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่มีตำแหน่งว่าง 2,400 กว่าอัตราทั่วประเทศ จะปรับเกณฑ์ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการแทนที่ สพฐ.จัดสอบอยู่ในปัจจุบัน" นายอภิชาติกล่าว
          นายอภิชาติกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เกณฑ์การคัดผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์จะคล้ายๆ กับการสอบครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีเป็นเขตพื้นที่ฯ หากไม่ขึ้นบัญชีแบบนี้ จะทำให้เรียกใช้บัญชีได้ยาก และจะยิ่งกระทบการเรียนการสอน และใช้งบประมาณมากในการดำเนินการสอบ
      
    --มติชน ฉบับวันที่ 1 ก.ค. 2557

"นานาทรรศนะ กับ สพฐ." ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน
          ตามที่กองทัพเรือได้มอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจ โดยพลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจ จัดทำสารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน" เพื่อสนับสนุนการทำงานของ ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ในการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
          ทั้งนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจ ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำสารคดีดังกล่าว
          สำหรับผลผลิตที่จะได้จากกระบวนการดำเนินงานจะประกอบด้วย บทเพลง "ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน" เรียบเรียงเสียงประสานโดย พล.ร.ต.ณัฐ รัชกุล และ น.อ.ณรงค์ แสงบุศย์ เนื้อร้องโดย นอ.ทองย้อย แสงสินชัย บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี ขับร้องโดย เรือตรี สันติ ลุนเผ่ ปอด โมเดอร์นด็อก โป่ง หินเหล็กไฟ น้องพินต้า และนักร้องประสานเสียง 4 สถาบัน
          บทเพลง "ธงชาติ" เนื้อร้องทำนองโดย หลง ลงลาย เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ โดย พล.ร.ต.ณัฐ รัชกุล น.อ.ณรงค์ แสงบุศย์ บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี ขับร้องโดย เรือตรี สันติ ลุนเผ่ หลง ลงลาย และนักร้องประสานเสียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งทั้งสองบทเพลง จะมีการบันทึกเสียงรวมทั้งถ่ายทำภาพประกอบเพื่อจัดทำเป็น .VTJD 7JEFP ด้วยระบบ $*/&." %*(*5"- โดยจะสามารถออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุทั่วประเทศ ประมาณ ต้นเดือนกรกฎาคม 2557 ที่จะถึงนี้
          ส่วนในด้านสารคดีชุด "ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน" จะจัดสร้าง รวม 7 เรื่อง ภายใต้การประสานงานความร่วมมือจาก 7 กระทรวง ประกอบด้วย 1. "การสร้าง...ที่กลับมา" ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวถึงการสร้างคนไทยด้วยการศึกษา ให้ซึมซับในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ สร้างเป็นพลังเพื่อเดินก้าวต่ออย่างมีความหวังหลังจากความแตกแยกขัดแย้งได้ ผ่านพ้นไป  2. "ชีวิตใหม่...รอไม่นาน" จากกระทรวงสาธารณสุข ที่จะแสดงให้เห็นถึงพลังการทุ่มเทครั้งสำคัญของตัวอย่างข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นดังชีวิตใหม่ของผู้ใช้บริการกับโรงพยาบาลและกับทุกคน 3. "ศรัทธาและเหตุผล" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการร้อยเรียงเรื่องราว ในการนำเทคโนโลยีเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนจนมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ทั้งนี้ได้นำความหมายของคำว่าเหตุผล สร้างสมดุลให้กับคำว่าศรัทธา ซึ่งเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ 4. "กำลังใจเคลื่อนที่เร็ว" โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเรื่องราวที่นักจิตวิทยาต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง จนผ่านความขัดแย้งสู่สังคมไทยที่ดีขึ้น ด้วยกำลังใจของคนไทยทุกภาคส่วน 5. "ตามหา...จิตวิญญาณไทย" โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงให้เห็นถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยว ที่ตามหาความประทับใจจากเมืองไทย ประกอบกับ เรื่องราวของนักฟุตบอลหญิง ที่พบความขัดแย้งจนเกือบทำให้ทีมล่มสลาย แต่ก็สามารถผ่านเรื่องร้ายๆ ไปได้จนทำให้สามารถเข้าแข่งขันจนได้เป็นแชมป์โลกครั้งแรกของประเทศไทย 6. "น้ำเดียวกัน" โดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่กล่าวถึงพลังแห่งธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ และพลังจากคนไทยที่หันกลับมาเป็นปึกแผ่นในอันที่จะหล่อเลี้ยงรักษาธรรมชาติ และ 7. "รากแก้วของต้นไม้ใหญ่" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ที่เน้นให้เห็นถึงจิตวิญญาณของวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง และความผูกพันระหว่างวัฒนธรรมไทยกับชาติอันไม่สามารถแยกจากกันได้
          สารคดีชุด "ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน" เป็นสารคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังที่ก่อตัวขึ้น หลังจากผ่านความแตกแยกและขัดแย้งภายในชาติ เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ ให้หน่วยงาน ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจ เพื่อการเสริมสร้างความรักความสามัคคี และคืนความสุขแก่คน ในชาติอย่างยั่งยืน
          "ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน" จะเผยแพร่ทั้งระบบ )% และระบบ %JHJUBM ทางสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
 
         
ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง